Đoàn lao động của Quinn Hà Nội xuất cảnh đi làm việc tại Ba