QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT GIAO NHIỆM VỤ CHO CHI NHÁNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG

Ngày 01/09/2023, Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Quinn Hà Nội ra quyết định Chấm dứt giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện xuất khẩu lao động. Các phòng ban thực hiện quyết định này.

Tags:,