Thông báo tuyển dụng Đơn hàng Rumani Xây dựng 8.2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI RUMANI
 - Số lượng: 10 trong đó: 03 Thợ điện, 03 Thợ ống nước, 04 Thợ biết về cốt pha, sắt và xây ốp. 
 - Tuổi: 20-45
 - Tổng thu nhập: 900$ -1000$
 - Ăn, ở miễn phí
- Đã có lao động Của công ty đang làm việc tại đây
 - Phỏng vấn online qua điện thoại 

Tags:,